กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนประจำเดือน ปฏิทินงาน หน่วยงานภาคีเครือข่าย ติดต่อเรา
กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม ศปถ.

กิจกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการข้อมูลและติดตามประเมินผล

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563 นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการข้อมูลและติดตามประเมินผล ณ ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือเพื่อกำหนดตัวชี้วัดเป้าหมายระดับโลกในของแต่ละอนุกรรมการฯ พร้อมทั้งมีการนำเสนอโครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลอุบติเหตุทางถนนแห่งชาติรวมถึง การศึกษาข้อกฎหมายและกฎระเบียบการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นทางการ
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1749 ครั้ง