กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนประจำเดือน ปฏิทินงาน หน่วยงานภาคีเครือข่าย ติดต่อเรา
กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม ศปถ.

กิจกรรม

การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมดำรงธรรม ชั้น 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนควบคู่กับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเข้มข้นจริงจัง พร้อมทั้งให้มีการติดตามผลการดำเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1751 ครั้ง