กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนประจำเดือน ปฏิทินงาน หน่วยงานภาคีเครือข่าย ติดต่อเรา
กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม ศปถ.

กิจกรรม

การลงพื้นที่เพื่อติดตามบูรณาการการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการศึกษา และเสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เป็นประธานมอบนโยบาย ในการลงพื้นที่เพื่อติดตามบูรณาการการดำเนินงาน ในการลงพื้นที่เพื่อติดตามบูรณาการ การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการศึกษาและเสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน วุฒิสภา นำโดย นพ.ทวีวงษ์ จุลกมนตรี ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน วุฒิสภา ณ ห้องประชุม 1อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเน้นย้ำให้นำกรอบปฏิญญาสตอกโฮล์มและเป้าหมายโลก มากำหนดยุทธศาสตร์ แผน แนวทางการดำเนินงาน พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการและกำหนดตัวชี้วัด ให้สอดคล้องกับการทำงานเชิงบูรณาการ โดยใช้กลไกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ (ศปถ.จังหวัด/ศปถ.อำเภอ/ศปถ.อปท.) ขับเคลื่อนการดำเนินงานและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนให้ "ท้องที่และท้องถิ่น" เชื่อมโยงการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1746 ครั้ง