กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนประจำเดือน ปฏิทินงาน หน่วยงานภาคีเครือข่าย ติดต่อเรา
กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม ศปถ.

กิจกรรม

นปถ. ประชุมขับเคลื่อนการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมสั่งคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 64

วันนี้ (10 มี.ค. 64) เวลา 10.00น. ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ(นปถ.) ครั้งที่ 1/2564 โดยมีผู้แทนจากกระทรวงคมนาคมกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนกลไกการเสริมประสิทธิภาพในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนพร้อมสั่งการให้หน่วยปฏิบัติเข้มข้นดูแลความปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์2564 เน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดควบคู่กับการสร้างการรับรู้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนรวมถึงส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อสร้างมาตรฐานการสัญจรของประเทศไทยให้มีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (นปถ.) เปิดเผยว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นจำนวนมากก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ และเทศกาลสงกรานต์ก็ถือเป็นช่วงที่มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติรัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญและกำหนดให้การสร้างความปลอดภัยทางถนน เป็นวาระแห่งชาติ และมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2564 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.) ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พ.ศ. 2564 ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ซึ่งได้กำหนดแนวทางปฏิบัติการเข้มข้นในช่วง7 วันแห่งความปลอดภัย ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564 โดยยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง(Area Approach) ในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตาม5 มาตรการ ดังนี้ ด้านการบริหารจัดการ ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อมด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และด้านการช่วยเหลือหลังอุบัติเหตุซึ่งมีเป้าหมายในการลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตไม่น้อยกว่าร้อยละ5 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการทำให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยและลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 ให้เหลือน้อยที่สุด พลเอก ประวิตร กล่าวต่อไปว่า วันนี้คณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ(นปถ.) ยังได้ร่วมกันพิจารณาหารือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางเสริมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งได้มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเป็นแกนกลางการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาคีเครือข่าย มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนที่เข้มข้นมากขึ้นมุ่งเน้นการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565 – 2570 พร้อมกำหนดแผนการดำเนินการลดอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละปีให้ชัดเจนและมีความต่อเนื่องสำหรับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์2564 นี้ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานนำข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ และผลการถอดบทเรียนนำมากำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนผ่านกลไกของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่องรวมถึงส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั้งนี้ เพื่อสร้างประเทศไทยให้มีการสัญจรปลอดภัยตามมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน นายบุญธรรมเลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ เปิดเผยว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผู้ช่วยเลขานุการ นปถ.จะได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม นปถ. ไปปรับข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางเสริมประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกประเด็นเพื่อใช้กรอบแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีเอกภาพและนำไปสู่การสร้างมาตรฐานการสัญจรของประเทศไทยให้มีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 32832 ครั้ง