กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนประจำเดือน ปฏิทินงาน หน่วยงานภาคีเครือข่าย ติดต่อเรา
โครงการ/กิจกรรม ศปถ.
วันนี้ (2 ธ.ค.63) เวลา 13.30 น. ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 4/2563 โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ มูลนิธิต่าง ๆ และอาสาสมัคร เข้าร่วมประชุมฯ ขับเคลื่อนแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ. 2564 และแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” สอดรับกับแนวคิดการใช้ชีวิต ปกติวิถีใหม่ (New Normal) โดยยึดการดำเนินงานผ่านกลไกของพื้นที่ ในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area) เน้นการป้องกันปัจจัยเสี่ยง อุบัติเหตุทางถนนและเสี่ยงเสียชีวิต โดยบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นและ ต่อเนื่อง พร้อมประสานกลไกในระดับพื้นที่ใช้มาตรการทางสังคมและชุมชน ควบคู่กับการจัดตั้งจุดตรวจและด่านตรวจป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนทุกรูปแบบ รวมถึงดูแลพื้นที่จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้ปลอดภัยและปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดความสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด
นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3/2563 เพื่อเตรียมความพร้อมแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” มุ่งเน้นการบริหารจัดการในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพกลไกการบริหารงานความปลอดภัยทางถนนทุกระดับ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด และให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลจากอุบัติเหตุ
เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยในพื้นที่ภาคกลาง ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ณ โรงแรมเดอะ รีเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยเน้นย้ำให้มีการถอดบทเรียนการวิเคราะห์สาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดมาตรการและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และลดปัจจัยเสี่ยงของอุบัติเหตุทางถนนให้ครอบคลุมทุกด้าน พร้อมทั้งกำชับให้หน่วยงานทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนพื้นที่อย่างเข้มข้น โดยใช้กลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารจัดการแผนงาน แผนเงิน แผนคน ในการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เป็นประธานมอบนโยบาย ในการลงพื้นที่เพื่อติดตามบูรณาการการดำเนินงาน ในการลงพื้นที่เพื่อติดตามบูรณาการ การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการศึกษาและเสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน วุฒิสภา นำโดย นพ.ทวีวงษ์ จุลกมนตรี ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน วุฒิสภา ณ ห้องประชุม 1อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเน้นย้ำให้นำกรอบปฏิญญาสตอกโฮล์มและเป้าหมายโลก มากำหนดยุทธศาสตร์ แผน แนวทางการดำเนินงาน พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการและกำหนดตัวชี้วัด ให้สอดคล้องกับการทำงานเชิงบูรณาการ โดยใช้กลไกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ (ศปถ.จังหวัด/ศปถ.อำเภอ/ศปถ.อปท.) ขับเคลื่อนการดำเนินงานและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนให้ "ท้องที่และท้องถิ่น" เชื่อมโยงการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยในพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ณ ห้องบงกชรัตน์ 1-2 โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช โดยเน้นย้ำให้มีการถอดบทเรียนการวิเคราะห์สาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดมาตรการและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และลดปัจจัยเสี่ยงของอุบัติเหตุทางถนนให้ครอบคลุมทุกด้าน พร้อมทั้งกำชับให้หน่วยงานทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนพื้นที่อย่างเข้มข้น โดยใช้กลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารจัดการแผนงาน แผนเงิน แผนคน ในการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมดำรงธรรม ชั้น 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนควบคู่กับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเข้มข้นจริงจัง พร้อมทั้งให้มีการติดตามผลการดำเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
แนวทาง/คู่มือ
หนังสือราชการตลอดทั้งปี
รายงานประชาชน
สื่อ/สิ่งพิมพ์
14/10/2563 สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อลดอุบัติเหตุ .
2/6/2563 นวัตกรรมด้านความปลอดภัยทางถนน ผลิตโดย ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ที่มา รายงานประชาชน ปี60
โทรสารแจ้ง ศปถ.จังหวัด จุดตัดทางรถไฟ
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 204234 ครั้ง