กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนประจำเดือน ปฏิทินงาน หน่วยงานภาคีเครือข่าย ติดต่อเรา
โครงการ/กิจกรรม ศปถ.
เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยในพื้นที่ภาคกลาง ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ณ โรงแรมเดอะ รีเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยเน้นย้ำให้มีการถอดบทเรียนการวิเคราะห์สาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดมาตรการและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และลดปัจจัยเสี่ยงของอุบัติเหตุทางถนนให้ครอบคลุมทุกด้าน พร้อมทั้งกำชับให้หน่วยงานทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนพื้นที่อย่างเข้มข้น โดยใช้กลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารจัดการแผนงาน แผนเงิน แผนคน ในการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เป็นประธานมอบนโยบาย ในการลงพื้นที่เพื่อติดตามบูรณาการการดำเนินงาน ในการลงพื้นที่เพื่อติดตามบูรณาการ การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการศึกษาและเสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน วุฒิสภา นำโดย นพ.ทวีวงษ์ จุลกมนตรี ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน วุฒิสภา ณ ห้องประชุม 1อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเน้นย้ำให้นำกรอบปฏิญญาสตอกโฮล์มและเป้าหมายโลก มากำหนดยุทธศาสตร์ แผน แนวทางการดำเนินงาน พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการและกำหนดตัวชี้วัด ให้สอดคล้องกับการทำงานเชิงบูรณาการ โดยใช้กลไกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ (ศปถ.จังหวัด/ศปถ.อำเภอ/ศปถ.อปท.) ขับเคลื่อนการดำเนินงานและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนให้ "ท้องที่และท้องถิ่น" เชื่อมโยงการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยในพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ณ ห้องบงกชรัตน์ 1-2 โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช โดยเน้นย้ำให้มีการถอดบทเรียนการวิเคราะห์สาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดมาตรการและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และลดปัจจัยเสี่ยงของอุบัติเหตุทางถนนให้ครอบคลุมทุกด้าน พร้อมทั้งกำชับให้หน่วยงานทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนพื้นที่อย่างเข้มข้น โดยใช้กลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารจัดการแผนงาน แผนเงิน แผนคน ในการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมดำรงธรรม ชั้น 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนควบคู่กับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเข้มข้นจริงจัง พร้อมทั้งให้มีการติดตามผลการดำเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563 นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการข้อมูลและติดตามประเมินผล ณ ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือเพื่อกำหนดตัวชี้วัดเป้าหมายระดับโลกในของแต่ละอนุกรรมการฯ พร้อมทั้งมีการนำเสนอโครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลอุบติเหตุทางถนนแห่งชาติรวมถึง การศึกษาข้อกฎหมายและกฎระเบียบการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด โดยเน้นย้ำให้มีการถอดบทเรียนการวิเคราะห์สาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดมาตรการและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และลดปัจจัยเสี่ยงของอุบัติเหตุทางถนนให้ครอบคลุมทุกด้าน พร้อมทั้งกำชับให้หน่วยงานทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนพื้นที่อย่างเข้มข้น โดยใช้กลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดและ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารจัดการแผนงาน แผนเงิน แผนคน ในการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
สื่อ/สิ่งพิมพ์
ผลิตโดย ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ที่มา รายงานประชาชน ปี60
ผลิตโดย ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ที่มา รายงานประชาชน ปี60
แนวทาง/คู่มือ
หนังสือราชการตลอดทั้งปี
รายงานประชาชน
17/1/2562 รายงานประชาชน 2560
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 200094 ครั้ง