กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนประจำเดือน ปฏิทินงาน หน่วยงานภาคีเครือข่าย ติดต่อเรา

อำนาจหน้าที่

กฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๑๑ กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท และแผนงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
(๒) บูรณาการแผนงานและงบประมาณในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) อำนวยการ กำกับติดตาม เร่งรัด ประเมินผล และประสานการปฏิบัติการตามนโยบายยุทธศาสตร์ แผนแม่บท และแผนงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
(๔) ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนต่อสาธารณะ
(๕) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนตลอดจนคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3546 ครั้ง