กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนประจำเดือน ปฏิทินงาน หน่วยงานภาคีเครือข่าย ติดต่อเรา
กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม ศปถ.

กิจกรรม

.. 2 3 4 5 6 ..
20/8/2563
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563 นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการข้อมูลและติดตามประเมินผล ณ ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือเพื่อกำหนดตัวชี้วัดเป้าหมายระดับโลกในของแต่ละอนุกรรมการฯ พร้อมทั้งมีการนำเสนอโครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลอุบติเหตุทางถนนแห่งชาติรวมถึง การศึกษาข้อกฎหมายและกฎระเบียบการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นทางการ
19/8/2563
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด โดยเน้นย้ำให้มีการถอดบทเรียนการวิเคราะห์สาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดมาตรการและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และลดปัจจัยเสี่ยงของอุบัติเหตุทางถนนให้ครอบคลุมทุกด้าน พร้อมทั้งกำชับให้หน่วยงานทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนพื้นที่อย่างเข้มข้น โดยใช้กลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดและ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารจัดการแผนงาน แผนเงิน แผนคน ในการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
11/8/2563
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยในพื้นที่ภาคเหนือ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ โดยเน้นย้ำให้มีการถอดบทเรียน การวิเคราะห์สาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดมาตรการ และกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และลดปัจจัยเสี่ยงของอุบัติเหตุทางถนนให้ครอบคลุมทุกด้าน พร้อมทั้งกำชับให้หน่วยงานทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนพื้นที่อย่างเข้มข้น โดยใช้กลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดและ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารจัดการแผนงาน แผนเงิน แผนคน ในการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
11/8/2563
เมื่อวันที่วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมบรรยาย ในโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย การดำเนินงานความปลอดภัยทางถนนไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ โดยใช้กลไกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554 บูรณาการหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แผนงาน มาตรการด้านความปลอดภัยทางถนน รวมถึงสร้างความร่วมมือของประชาชนในการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีความต่อเนื่องเนื่อง และบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม
4/8/2563
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นรองประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา โครงการ “ขับขี่ปลอดภัย มั่นใจ ไร้แอลกอฮอล์ ปี 2563” และนำเสนอแนวทางการดำเนินการให้ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย รวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น การบังคับใช้กฎหมายกรณีเมาแล้วขับ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายความเร็ว ระบบบริหารจัดการใบสั่งจราจร (PTM) ฯลฯ
.. 2 3 4 5 6 ..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 19025 ครั้ง