กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนประจำเดือน ปฏิทินงาน หน่วยงานภาคีเครือข่าย ติดต่อเรา
กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม ศปถ.

กิจกรรม

.. 3 4 5 6 7
4/8/2563
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2563 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาเพื่อจัดทำโครงการสำคัญที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายแผนแม่บท และผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง
24/7/2563
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อบูรณาการหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยมีประเด็นสำคัญในการพิจารณา คือ (1) การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนตามกรอบปฏิญญาสต็อกโฮล์ม และเป้าหมายระดับโลก (2) ร่างแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ.2564 รวมถึง มีการติดตามการเตรียมความพร้อมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของ ศปถ.จังหวัด ผ่านระบบ Video Conference ทั้งนี้ ได้มีการเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัด ทบทวนข้อมูล สถิติ และนำข้อเสนอต่างๆ ไปพิจารณากำหนดมาตรการแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้มีประสิทธิภาพ และให้คณะอนุกรรมการฯ มีการกำหนดแผนงานและจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
21/7/2563
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายชัยณรงค์์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ณ ห้องประชุม1 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูลการวิเคราะห์และประมวลผลห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย ตามเป้าหมายที่ 1) “ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง” ซึ่งกำหนดตัวชี้วัด “อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน 12 คน ต่อประชากรแสนคนภายในปี พ.ศ.2565
15/7/2563
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2561-2564 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม1 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีการพิจารณาแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับจัดทำเป็นแผนปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในระยะต่อไป
2/7/2563
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง ในฐานะประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน ณ ห้องประชุม 1 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาคีเครือข่าย และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนให้มีประสิทธิภาพต่อไป
.. 3 4 5 6 7
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 19027 ครั้ง