กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนประจำเดือน ปฏิทินงาน หน่วยงานภาคีเครือข่าย ติดต่อเรา
พ.ศ.2564 2563 2562

หนังสือราชการตลอดทั้งปี

พ.ศ.2564

อัตราการเกิดอุบัติเหตุต่อระยะทาง
ดาวน์โหลด :
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2564
แนวทางการป้องกันละลดอุบัติเหตุทางถนน
ดาวน์โหลด :จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 19636 ครั้ง